Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 5, 2017

שיעור מיוחד לקראת פורים: גבול ההלכה והמקרא, פורים לפרזים ופורים למוקפים, מדוע שני פורים? מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

השיעור הועבר במוצאי שבת פרשת תרומה, ו' באדר תשע"ז בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים. השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד