Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 2, 2023

הרב יובל שרלו והרב יואל בן נון משוחחים על המגילה

מה מגילת אסתר עושה בתנ"ך ומה התנ"ך היה חסר בלעדיה? מהי מגילת ההפך. האם המגילה היא מגילת הגלות ומהן האסטרטגיות להישרדות בגלות.

מיהו המן ומה תוכניותיו? וכיצד אנו מבינים על מלחמת עמלק והציווי- "כתוב זאת זיכרון בספר". מה פשר חילופי האיגרות בסוף המגילה?

מה ההבדל בין עמלק למצרים ובין הציווי "מחה אמחה את זכר עמלק" לבין "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו".